Luftrenare Test

Kombinerade luftrenare

Vid kombinerade metoder för luftförbättring kan flera olika metoder komplettera varandra:

 1. UV-strålning efterliknar kosmisk strålning och används i kanaler eller fristående luftrenare med UV-ljus. Luften måste dock passera UV-strålningen med de begränsningar som finns flödesmässigt.
 2. Olika filtertekniker kan användas i kombination med de andra metoderna, speciellt för att komma åt vissa kemiska ämnen/gaser (kolfiberfilter), partiklar ner till 0,3 mikrometer (Hepa-filter), elektrostatiska filter/plattor (t ex plusladdade som drar till sig minusladdade partiklar, mikroorganismer etc.) m flera.
 3. Jonisering, (negativ unipolär, bipolär), olika filtermetoder, UV-strålning, ökad luftväxling, lokal filtrering/luftrening, ozonering etc.

Köp luftrenare från LightAir

Lightair Evolution Black

lightair evolution black

Lightair Evolution White

lightair evolution white

LightAir IonFlow Signature Copper

LightAir luftrenare IonFlow Signature Copper

LightAir IonFlow Signature White

lightair signature white

Lightair Evolution Black

lightair evolution gold

Lightair Cellflow Mini

Ozon bildas vid olika processer i naturen.

Marknära ozon, O3, bildas då syremolekyler, d v s O2 förenas med en syreatom O. Ozon ombildas snabbt igen till syremolekyler och fria syreatomer. Nära jordytan kan solens instrålning påverka VOCS, d v s flyktiga organiska gaser, bl a från föroreningar såsom bilavgaser, kväveoxider, kvävedioxid m fl så dessa ombildas till ozon. Ozonhalten i luften mäts kontinuerligt på olika håll då ozon är reaktivt och direkt skadligt för hälsan för både växter, djur och människor. Ozonhalten (här talar vi om markozon) blir högre ju längre söderut vi kommer och ju starkare solinstrålningen är. Den brukar t ex vara betydligt högre i södra Sverige än i mellansverige. Ozon har också en direkt nyttig funktion i den högre atmosfären och skyddar mot den farliga UV-strålningen, men denna ozon skadar oss inte på jordytan såsom marknära ozon. Därför vill vi minimera den s k markozonen.

Ozon har också andra användningsområden då den p g a sin reaktivitet kan användas i olika sammanhang, som bekämpningsmedel (mögel, bakterier, virus, växter) för desinfektion och sterilisering, lukteliminering i kläder och möbler efter t ex en brand, eller som vattenrening mm. I s k ozonkammare kan man eliminera lukter genom att tillföra ozon i ett slutet system. Inomhus i källare med lukter från jordbakterier och mögel kan en ozonator neutralisera otrevliga odörer med begränsad drift då ingen vistas i anslutning till denna.

Det finns ett krav vid användning av en ozonator och det är ”Inga djur eller människor ska vistas i närheten så de kommer i kontakt med ozonet”. Höga ozonhalter kan ge skada för livet. Ett annat krav är att om den används i utrymmen där senare människor bor/vistas måste man förvissa sig om att allt ozonet har lämnat utrymmet innan någon går in där.

Även om de anges ge godkända mycket små mängder ozon som tillskott i utrymmet, måste man vara säker på att ventilationen är så god så ingen ackumulering sker i tid. Om ozon är verkningsmekanismen försvinner också verkan snabbt om ozonmängden minskar. Man måste därför veta vilket som är verkningsmekanismen (om det är ozon, negativa joner, positiva joner, bipolära). Man får inte använda ozonaggregat i bebodda utrymmen, såvida de inte är utrymda. Ozonhalterna stiger snabbt i små rum utan ventilation. Hygieniskt gränsvärde på arbetsplatser (NVG = 8 tim nivågränsvärde = medel 0,1 ppm el 0,2 mg/m3 luft. Takgränsvärde 15 min = 0,3 ppm el 0,6 mg/m3 luft, AFS 2018:1). Detta är högt för boende, t ex för känsliga barn el äldre och under många fler timmar.

nhet

AUGIENB 4 i 1 Jonisator Air Purifier Luftrenare HEPA Aktiv Kolfilter

augienb 4 i 1 med hepa filter

Plus och minusjoner bildas vid olika processer i naturen eller på artificiell väg:

Bipolär jonisering, en mindre riskabel metod för desinfektion och luktsanering (även under pågående verksamhet, men ozonavgivning bör alltid kontrolleras)

Denna ger en balanserad ström av plus- och minusjoner som i regel används med kontinuerlig drift, ofta ansluten till verksamhetens tilluftskanaler, alternativt lokalt eller mobilt, specialiserad för eliminering av statiska laddningar och elektrostatiska fält. Det kan vara neutralisering av partiklar som annars fastnar på produkter och skadar kvaliteten mm. eller statiska laddningar som stör produktionen (t ex vid plastproduktion).

Användningsområden:

En metod där en balanserad jonisering används som huvudeffekt och ozon är en icke önskvärd biprodukt som därför minimeras.

 • Desinficerar och luktsanerar från bakterier, virus mögel etc. och deras dofter med lägre intensitet än ozonering.
 • Desinficerar och luktsanerar lokaler, kontor, industrier, gym, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, källare (t ex mot mögel/bakterier
 • Neutraliserar statiska laddningar på arbetsplatser och i produktionen
 • Luktreducerar
 • Desinficerar ytor och svåråtkomliga platser (som städning/rengöring har svårt för) från bakterier, virus etc.

Ozonaggregat för desinfektion och luktsanering (då verksamheter är i vila, t ex på natten) där ozon O3 är verkansdelen (OBS! Hög försiktighet!)

Användningsområden

 • Desinficerar och luktsanerar (t ex röklukt i kläder, mögel etc.) i bussar, bilar o tåg mot bakterier, virus, gaser och toxiner.
 • Desinficering och luktsanering av lokaler, kontor, industrier, gym, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, källare, (mögel/bakterier/jordbakterier),
 • Desinficering på platser där man inte kommer åt med vanlig städning/rengöring.
 • Luktsanering efter t ex brand, industriutsläpp, gas/luktspridning mm.

Negativ jonisator för desinfektion och produktion av minusladdade syrejoner, för skapande av en innemiljö som gör det svårt för föroreningar som mikroorganismer, bakterier, mögel, virus, kvalster etc. att trivas eller överleva i en sådan miljö, emedan människan upplever stimulans, motståndskraft och energi av densamma.

Negativ jonisering där verkansdelen utgörs av minusladdade joner, främst syremolekyler med minusladdning O2-, OH-, då O2 (syremolekyler) har näst störst affinitet för upptag av elektroner. Dessa multipla sammansättningar av negativa joner kombineras med flera, 20-30 vattenmolekyler, och skapar negativa kluster, främst O2- och OH-. Det finns flera olika vägar att skapa minusladdade joner men de 3 viktigaste är: naturliga negativa joner, coronaurladdningar och negativa joner skapade genom den sk Lenard-effekten. Främst de som skapats genom Lenard-effekten utvecklas från både O2- och O-. OH- koncentrationen ökar kraftigt nära vattenfall (t ex i duschen uppmäts små snabba negativa joner i 10 000-tals/cm3 luft som indikation på detta, och kan mätas med en jonmätare). Små, snabba negativa joner rör sig snabbare än små snabba positiva joner och förbrukas (urladdas) därför snabbare då de fastnar på större partiklar i luften och urladdas och försvinner fortare än plusjoner. Därför kan i vissa fall luftens innehåll av dessa joner indikera hur förorenad luften är. ”ju fler minusjoner i relationen plus-/minus, desto renare luft). Bl a p g a detta har ett flertal studier genomförts under flera årtionden, där man påvisat olika biologiska effekter från negativa luftjoner, några med motsägelsefulla resultat. En luft innehållande över 1000 negativt laddade syrejoner/cm3 luft har ansetts vara ett tröskelvärde för frisk luft, men antalet indikeras behöva vara mycket större för att främja det mänskliga immunsystemet. Det har visats i flera studier att negativa luftjoner har potential att reducera Serotoninnivåer i blod och hjärna, men även här finns kontraindikationer i enstaka studier. Andra studier visar en ökad ciliär (lunghår) rörelseförmåga att transportera bort föroreningar/partiklar ur lungorna och en mängd andra resultat som indikerar nyttan med minusladdade luftjoner och också till viss del negativa effekter från plusladdade joner. Inga skadliga effekter har kunnat påvisas för negativa snabba luftjoner. En mängd studier har kunnat påvisa starka effekter av negativa joners förmåga att eliminera/neutralisera/få bort, små partiklar ur luften, bakterier, virus, kvalster mm. och förbättra tillväxt av växter, lövs förmåga att bilda syre etc. Flera indikationer från olika studier visar att negativa superoxidjoner är de vanligaste jonerna som bildas på naturlig väg och med Lenardeffekten (vattenfall/dusch).

Negativ jonisator med och utan uppsamlingsmekanism och filter

Huvudsakliga användningsområden:

 • Luftrenare för små partiklar i nanometerstorlek och upp till 1 µm, speciellt de som är för små för filtrering.
 • Luftrenare för neutralisering/eliminering/kontroll av föroreningar i luft och på åtkomliga ytor såsom bakterier, virus, mögelsporer, vissa luktmolekyler, kvalster mm. (försämrade levnadsförutsättningar för dessa).
 • För uppfriskning av urladdad/urlakad luft med främst negativ laddning av syremolekyler. I stora ventilationssystem kan minusladdade joner utifrån jordas i kanalerna och luften komma ut som urlakad jonfattig luft. En luft helt utan laddningar är högtoxisk.
 • Skapa en miljö som vid vattenfall eller i duschen uppfattas som en energirik miljö.
 • Biologiska effekter är omstridda men omnämns ofta i studier, såsom ökad uthållighet, ökad problemlösningsförmåga, produktivitet, välmående, reglering av neurohormonet Serotonin, lindring av säsongsdepressioner etc.
 • Som elektrostatisk precipitator där partiklar (såsom rökpartiklar) laddas t ex minusladdas för att sedan dras till en motpol, d v s motsatt plusladdade ytor för att inte förorena och komma ut i luften.
 • Eliminering av statiska laddningar i produktionen
 • Kontrollera alltid och jämför mängden negativa joner/cm3 luft på 1 m avstånd, spridningsförmåga i rummet (successiv minskning med avstånd) för olika jonisatorer.

 

Artikeln skriven av luftkvalitetsexpert med mer än 25 års mäterfare

Portabel luftrenare

portabel luftrenare
Finns i flera olika färger

En portabel och billig luftrenare som du kan ha runt halsen, i bilen och kollektivtrafik för att undvika förorenad luft. 

Effektiv jonisator från Teqoya - Ozonfri - Upp till 30 kvm

teqoya teqair
Finns i flera olika färger

Jonisator från Lightair med patenterad teknik - Upp till 60 kvm

lightair evolution black
Finns även i guld och vitt