Luftrenare Test

Virus luftburna

SARS-CoV-2 och potentiellt luftburen överföring av smitta från denna och andra virus och bakterier

Den huvudsakliga vägen som människor smittas med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar COVID-19) är genom exponering för droppsmitta genom luften, d v s droppar som bär på det infekterande viruset och annan luftburen överföring.

Infektioner I luftvägarna från inandade virus överförs främst på tre sätt:
• Kontaktsmitta
• Droppsmitta
• Luftburen överföring

Vid överföring genom droppsmitta/kontaktsmitta sker exponering för stora droppar, små droppar och partiklar när en person befinner sig nära en smittad person eller i kontakt med viruset, t ex på ytor, hud etc. Luftburen överföring består av exponering för mindre droppar och partiklar på längre avstånd eller/och över tid. Olika sätt för överföring utesluter inte varandra. Till exempel “nära kontakt” refererar till överföring som kan ske antingen genom kontakt eller droppsmitta då en person befinner sig inom ca 2 m från en infekterad person.

coronavirus

Forskningsstudie:

LightAir IonFlow air purifier effectively reduces the infectivity of viruses that mimic coronaviruses

https://www.prnewswire.com/news-releases/lightair-ionflow-air-purifier-effectively-reduces-the-infectivity-of-viruses-that-mimic-coronaviruses-301259374.html

Dessa personliga åtgärder rekommenderas mestadels under COVID-19 pandemin:

  • Bär ett ansikts-/andningsskydd för att skydda dig själv och andra och för att minska spridningen av COVID-19.
  • Håll ca 2 m avstånd (eller ca 2 armlängder) från andra personer som ni inte bor tillsammans med.
  • Undvik folksamlingar! Ju fler människor Du har kontakt med, ju större sannolikhet är det att bli smittad av COVID-19.
  • Undvik dålig luftväxling inomhus (stillastående luft, dålig ventilation, flera människor i rummet).

Vad krävs av en luftrenare att undvika/minska luftburen smitta?

• Förmåga att fånga partiklar/aerosoler i luften och eliminera smitta från dolda platser.
• Förmåga att inaktivera virus och bakterier.
• Förmåga att fungera tillsammans med människor och djur (t ex inte ozonbaserade).
• Låga underhållskostnader (låg energiåtgång, helst återanvändbara filter (om sådana används)).

Speciellt Light Air och Teqoyas negativa jonisatorer har studerats noga i ovan sammanhang och visat sig dubbelt effektiva med 2 verkningsmekanismer, dels att oskadliggöra en mängd virus och bakterier (som är för små för att fångas upp med t ex Hepa-filter) genom sin förmåga att ge ifrån sig laddningar som med reaktioner med främst syre i luften skapar mycket små negativa joner med desinficerande laddningar, dels att med elektrostatiska krafter binda föroreningar och få dem ur inandningsluften.

Lightair Evolution Black

lightair evolution black

Lightair Evolution White

lightair evolution white

Lightair Evolution Black

lightair evolution gold

Lightair Cellflow Mini

TEQOYA TeqAir 200 ljusgrå

teqoya teqair

TEQOYA TeqAir 200 mörk

TEQOYA TeqAir 200 rosagrå

teqoya rödrosa 200

TEQOYA Nomad för bilen

Luftvägsinfektioner sker främst genom överföring av partiklar i luften som bär på virus och bakterier som fripassagerare (droppar < 5 till 10 µm) och aerosoler (≤ 5 µm). Dessa härstammar från infekterade individer som under utandning, tal, hosta och nysningar sprids i luften. En stor del av spridningen av Coronavirus (COVID-19) verkar komma från luftburen överföring utan att individer visar symptom (= asymptomatiska). Aerosoler kan bära på smitta i timmar inoSARS-CoV-2 verkar det som mhus, eftersom de kan vara kvar hängandes i luften och ackumuleras i stillastående dåligt ventilerad, eller i överbelastad luft i timmar. Det är självklart att munskydd ger ett utökat skydd i sådana fall. Stora droppar med smittsamma virus sätter sig snabbt gravimetriskt innan de hinner förångas, förorenar ytor och kan leda till kontaktöverföring. Mindre droppar 1-01 µm och ännu mindre förångas snabbare än de sätter sig, är rörliga och påverkas av luftrörelser som kan sprida dem längre bort och stanna i luften i timmar. Det finns två större tillträdesvägar för virusöverföring till lungorna: Kontakt (direkt eller indirekt mellan individer och kontaminerade ytor) och luftburen inandning. I fallet med SARS-CoV-2 och även vanlig influensa är det möjligt att submikron (d v s nanostorlek) virusaerosoler inandas och transporteras djupt ner till lungornas alveolregion där immunresponsen kan bli temporärt förbipasserad. Då väl immunresponsen aktiveras och symptomen visar sig har patienten redan spridit smittan vidare, utan att själv veta om det. En studie i Wuhan, Kina fann att SARS-CoV-2 i aerosoler längre än 2 m ifrån patienter indikerade ökade koncentrationer där fler människor utan smitta befann sig. Senare studier och mätningar visar nu att nysningar och hostningar kan driva iväg stora droppar mer än 6-7 m bort och kan skapa 1000-tals submikron aerosoler med virus som kan färdas ännu längre. Detta visar att rekommenderade säkerhetsavstånd inomhus bara skapar en imaginär riskminskning, eftersom små aerosoler (nanostorlek) kan flyta i luften i timmar på långa avstånd, speciellt om luftväxlingen är dålig. Utomhus finns inga sådana studier, men man kan tänka sig en jämförelse med beteendet mellan spridning av cigarettrök och luftburen virus både inomhus och utomhus, vilken också innehåller en mängd ultrafina aerosoler.

Efter upptäckten av smittans spridning av virus av individer utan sympton, rekommenderade CDC (Center for disease control and prevention in USA), att man generellt använder ansiktsskydd både för att skydda andra från spridning och för att skydda sig själv mot att bli infekterad.

Det är inte en slump att länder som Taiwan, Japan, Hong Kong, Singapore och Sydkorea inkluderade generell användning av ansiktsmask för bekämpning av Covid-19. T ex Taiwan har till dags dato (21-03-28) endast deklarerat 10 döda i Covid-19. Det är nödvändigt att erkänna betydelsen av ansiktsmask för bekämpning av Covid-19, liksom att luftburen smitta är en nyckelfaktor i bekämpning av Covid-19 liksom tester, smittspårning, isolering etc.

Ovan är fritt skriven med uppgifter från olika studier.